MENU

資料室

ユニフォーム・マークの由来

Shizuko_100th_ebook_472.jpg

出典:「静中・静高 野球部百年史」

2016/04/20    野球部史   |